Vårt sociala ansvar

Tre sociala pelare

Bra arbetsvillkor

Budbee skulle inte vara där vi är idag utan de fantastiska människor som arbetar på våra kontor och terminaler och de förare som arbetar hos våra åkeripartners. Vi strävar efter att erbjuda rättvisa arbetsvillkor, oavsett om du arbetar heltid, deltid eller några timmar här och där. Vi strävar efter att erbjuda en säker och utvecklande miljö för både Budbees anställda och förare som är anställda av professionella åkeriföretag. Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar på våra kontor och terminaler och granskar och reviderar dom åkerierna vi samarbetar med.

 

Bidrar till samhället

År 2021 hade Budbee cirka 400 anställda och bidrog till att skapa arbetstillfällen och skattepengar. Vi är också en aktiv röst i samtalet om den moderna staden och diskuterar hur vi kan möjliggöra en praktisk och hållbar livsstil för så många människor som möjligt. Vi hjälper konsumenterna att göra hållbara val genom att vara transparenta och ärliga.

 

Inkludering och mångfald

Att arbeta för Budbee ger dig erfarenheter för livet. Vi erbjuder en social miljö där du arbetar med människor från olika bakgrunder, och många väljer att stanna länge hos oss.

 

Budbee bidrar till flera av FNs hållbarhetsmål till 2030

FNs hållbarhetsmål 8, bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Budbee bidrar till det här målet genom att erbjuda skäliga villkor och transaprent information till anställda på Budbee och hos våra underleverantörer. Vi reglerar vilken typ av anställningsformer som tillåts och har system på plats för att säkerställa att de efterlevs.

Decent growth and economic growth
FNs hållbarhetsmål 11, hållbara städer och samhällen

Budbee bidrar till det här målet exempelvis genom att aktivt arbeta med att ställa om till fossilfritt bränsle och genom att planera rutter för att minska onödiga transporter.

Sustainable cities and communities
FN:s hållbarhetsmål 12, ansvarsfull konsumtion och produktion

Budbee bidrar till detta mål genom att erbjuda ett mer hållbart konsumtionsmönster genom våra hållbara leveranstjänster. Vi har C2C-handlare som möjliggör en mer hållbar konsumtion genom återanvändning och därmed bidrar till den cirkulära ekonomin.

Responsible consumption and production

Bra arbetsvillkor

Villkor och rekommendationer

Vi är måna om att alla ska ha skäliga arbetsvillkor, oavsett om man jobbar heltid, deltid eller några extra timmar när det passar. Budbee har egna anställda på våra kontor och i våra terminaler. Budbee äger inga egna fordon som används för distribution och har inga förare anställda utan samarbetar långsiktigt med professionella åkerier. Vi är stolta och glada över att ha nära och positiva samarbeten med dessa bolag över lång tid. Trots att Budbee inte anställer förare själv värnar Budbee genom strikta och tydliga krav på sina underleverantörer om de anställdas arbetsmiljö och arbetsvillkor där.

För att säkerställa god kvalitet och schyssta arbetsvillkor för förare arbetar vi löpande med att se över och utveckla våra avtal och har en uttalad möjlighet att auditera åkeriernas verksamhet. Vi erbjuder en visselblåsarfunktion där man anonymt kan rapportera eventuella olägenheter och har möjlighet att säga upp avtal direkt om åkerierna bryter mot vår Code of Conduct, uppsatta minikrav kopplade till arbetsvillkor eller andra för Budbee särskilt viktiga villkor.

Code of Conduct

Krav som ska uppfyllas för att bli åkeripartner:
 • Fordon med 4-18 kubikmeter lastutrymme
 • Transportansvarsförsäkring
 • Yrkestrafiktillstånd för godstrafik
 • F-skatt (åkeriföretaget)
 • Fordon som kör på förnybar diesel (HVO100) eller el
 • Signera Budbees Code of Conduct
 • Vanligen ≥ 10 fordon i flottan
 • Låta Budbee genomföra revisioner
 • Grundläggande bolagskrav övervakas löpande av Budbee via monitoreringstjänster.
Minimikrav arbetsvillkor - åkeriförare

Åkerier som inte är kollektivavtalsbundna ska erbjuda sina förare (som framför fordon som kräver upp till B-körkortsnivå) följande:

 • ≥ 140 SEK/h (ex semesterersättning)
 • OB-tillägg: 20 SEK/h (efter 19:00 på vardagar)
 • Kvalificerat OB-tillägg: 45 SEK/h (lördag 00:00 – söndag 24:00 samt röda kalenderdagar) Semesterersättning 12%
 • Försäkring (AFA) och extra Tjänstepension (SAF-LO) via Fora
 • Utöver minimilönerna rekommenderas åkerier att erbjuda sina förare en ytterligare prestationsbaserad bonusmodell enligt Budbees riktlinjer
 • Anställningsformer enligt nedan
 • Arbetstimmar, arbetstider och viloregler enligt lag Budbees Code of Conduct gäller, inklusive rätt för Budbee att utföra revisioner av åkerierna bl.a. på ovan nämnda punkter

 

Arbetsmiljö

Hos Budbee råder nolltolerans mot diskriminering och dåliga arbetsförhållanden. Alla på Budbee, såväl medarbetare som inhyrd personal, förare och underleverantörer, ska oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, nationalitet, funktionalitet, religion, sexuell läggning eller ålder ska känna sig inkluderade och trygga i sitt arbete hos oss.
Budbee strävar alltid efter att erbjuda en god arbetsmiljö med låg personalomsättning och bra stämning. I samråd med externa konsulter har Budbee gjort ytterligare satsningar för att säkerställa att så är fallet. Vi styr och leder detta arbete med utgångspunkt i vår Arbetsmiljöhandbok och vår Arbetsmiljöpolicy och vi har satt strukturer för ansvar och uppföljning.

Om du som medarbetare önskar ta del av samtliga dokument, vänligen vänd dig till din närmaste chef eller HR. Alla dokument finns tillgängliga för dig som medarbetare i vår digitala Employee handbook.

Påföljder och böter

Budbee tillåter inga löneavdrag eller liknande påföljder eller böter för våra egna eller Partners* anställda (inklusive förare) som påföljd i ett disciplinärt ärende i relation till ett avtal med Budbee förutom (i) när det regleras via ett kollektivavtal eller är lagligt tillåtet och krävs enligt rådande lag, eller (ii) i händelse av fortkörnings- eller parkeringsböter då dessa kan härledas till Partnerns personal (inklusive förare).

*se definition nedan under avsnittet Anställningsformer

Anställningsformer

Vi har som krav att alla som arbetar för Budbee erbjuds rättvisa, säkra och bra arbetsförhållanden och anställningsformer. Därför kräver vi att våra samarbetspartner, underleverantörer och tredjepartsleverantörer som erbjuder tjänster kopplat till transport, terminalarbete eller annan logistikrelaterad verksamhet för Budbees räkning (“Partners”) använder sig av anställningsformer som faller inom ramen för Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vi accepterar inte att våra Partners använder egenanställning eller vad som ofta kallas "gig-ekonomi" (dvs andra former av engagemang som inte är anställning) när de utför arbete för Budbees räkning. I de fall som våra samarbetspartners i sin tur anlitar underleverantörer kräver vi att bli informerade om (i) att underleverantörer används och (ii) vilka villkor för anställningen som gäller för de individer som utför arbetet. Vi kräver att samma anställningsformer och minimivillkor gäller och tillämpas för våra Partners medarbetare som för våra egna medarbetare. Budbee har rätt att neka användandet av underleverantörer om dessa krav inte möts. Budbee godkänner följande, enligt LAS definierade, anställningsformer:

Tillsvidareanställning
Tidsbegränsad anställning (vikariat, visstidsanställning, provanställning)

Samhällsbidrag

Budbee bidrar till FN:s hållbarhetsmål 8 om anständigt arbete och ekonomisk tillväxt genom att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning i fem länder. Genom att sysselsätta över 500 personer bidrar Budbee till att skapa arbetstillfällen och skatter till de länder där Budbee verkar. Vi stöder också lokala leverantörer på de olika marknaderna - vilket bevarar sysselsättningsnivåerna i lokala områdena.

Budbee bidrar till FN:s hållbarhetsmål 11, Hållbara städer och samhällen, genom att minska städernas miljöpåverkan och förbättra luftkvaliteten. Detta kan genomföras med hjälp av förnybar diesel, HVO100 och elfordon. Dessutom förser vi befolkningen i stadsmiljö med hållbar logistik och bättre sista milen-lösningar.

Vi är en aktiv röst i samtalet om den moderna staden och diskuterar hur vi kan möjliggöra en praktisk och hållbar livsstil för så många människor som möjligt. Vi ser e-handel som en given ingrediens i detta recept och utvecklar våra tjänster med detta i åtanke. Som aktör inom e-handelssektorn tror vi att vi kan påverka genom att undersöka nya sätt att arbeta med avfallshantering och återanvändning, vilket bidrar till FN:s hållbarhetsmål 12. Redan i dag levererar vi paket åt företag inom återvinning och cirkulär ekonomi. Framöver ser vi en stor potential för hur vi som logistikexperter kan delta i planeringen av cirkulära flöden i samhället. Vi för en nära dialog med handlare och andra aktörer i branschen om hur vi kan arbeta med mer smarta förpackningar, t.ex. genom att använda lämpligt material och begränsa "dödvikt".

En personlig tillväxtresa

Att jobba på Budbee ger dig kunskaper och erfarenheter för livet. Budbee erbjuder en social miljö där du får jobba i team med människor med vitt skilda bakgrunder och många väljer att stanna länge hos oss. På Budbee får du både kollegor med många års arbetslivserfarenhet och sådana som kommer direkt från skolan. Vi tillhandahåller såväl bra instegsjobb som kvalificerade tjänster med stort eget ansvar och uppmuntrar alla att ta för sig och växa med oss. På Budbee värdesätter vi driv, engagemang och en attityd med kunden i fokus.

Lediga tjänster

Behöver du hjälp?

Hitta svaret på de vanligaste frågorna.

Läs här

Budbee round logo